• Din kundvagn är tom
  • Till kassan
st_ProdukterOchTjanster 

Allmänna rekommendationstabeller, klicka här


Snabblistor för återförsäljare , klicka här för att komma till inloggningen


Tips om oljor


Tomma 20-litersdunkar

Konsumentförpackningarn ingår i Repasystemet men det gör däremot inte 20-liters dunken.


Byt olja i tid

Mängden föroreningar i oljan ökar för varje timme och slitaget på motorn blir därför större mot slutet av oljans användningstid. Slarv med oljebyte är en vanlig orsak till fastbrända kolvringar. Oljefiltren blir igensatta och oljecirkulation hindras med risk för oljestopp och motorhaveri genom skärning.


"Stop-and-go-körningar"

Upprepade korta sk stop-and-go-körningar medför behov av oljebyte oftare än vid långkörningar. Oljan försämras nämligen vid kallstarter genom uppblandning med vatten, som kondenseras i motorn, varvid sk "kallslam" bildas. Oljebyte skall även göras oftare om man kör under dammiga förhållanden.


Vänta inte med filterbyte

Vid varje oljebyte är det ekonomiskt att samtidigt byta oljefilter. Oljefiltret tar hand om och avskiljer en del av oljans fasta föroreningar. Ett dåligt eller tidigare använt filter försämrar snabbt en ny oljas egenskaper.

Luftfiltren till vevhusventilationen bör göras rena vid varje oljebyte för att tillfredsställande ventilation skall uppnås och så mycket som möjligt av vattenånga och förbränningsgaser avlägsnas ur vevhuset.


Hydrauloljor och viskositet

Det är mycket viktigt att hydrauloljan har rätt viskositet. Både praktiskt och ekonomiskt. För låg viskositet medför onödigt slitage och sämre verkningsgrad hos hydraulpumpen. För hög viskositet å andra sidan innebär tryckfall i ledningar och ventiler.

Arbetet går långsammare och ryckigt vilket ökar slitaget på pumpen. Tänk på att slangar och packningar av naturgummi sväller vid kontakt med hydraulolja.


Missfärgad hydraulolja

Kontrollera regelbundet om oljan blivit missfärgad eller ogenomskinlig. Om så är fallet indikerar detta att oljan innehåller vatten. Byt oljan omgående! I annat fall är risken stor att vatten och iskristaller blockerar filtren.

 


Kontrollera oljenivån

En billig försäkring är att regelbundet kontrollera oljenivån. En alltför vanlig orsak till transmissionshaverier är för låg oljenivå.


Se upp med att blanda oljor

Blanda aldrig olika typer av oljor om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje oljetyp har sin egen additivtillsats som ger den specifika egenskaper. Vid blandning av olika oljor kan egenskaperna förändras med haveri som följd. Inte minst viktigt är detta vid övergång till, eller byte mellan, miljöanpassade smörjmedel.

 


Särskilda kärl för glykol

Använd alltid särskilda mått, kärl och trattar för glykol. Ytterst små mängder glykol i motorns smörjsystem kan orsaka allvarliga skador.


Spillolja

Spillolja skall hanteras med yttersta försiktighet. Både av hygieniska och miljömässiga skäl men också ur förväxlingssynpunkt. Spilloljor kan innehålla cancerframkallande ämnen och föroreningar som bly, nickel och kobolt. Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall.
Läs mer under fliken Miljö här.

 

Lagring av smörjoljor

Tillse att vatten ej tränger in genom förskruvningarna på fat och dunkar. Undvik att kondens bildas i emballagen.

 

Personlig hygien och olja

Undvik direkt hudkontakt med olja och smörjfett. Oljor är i regel inte giftiga med vid daglig kontakt kan huden torka ut och spricka. Hudskador, t ex inflammationer, allergier och kontakteksem kan uppstå. Inandning av oljedimma och oljerök irriterar luftvägarna, skadar nervsystemet och lungorna och kan leda till lunginflammation.

Får du olja i ögonen - spola omgående ögonen med rikligt med vatten.